Διαδικασία – Αίτηση Εθελοντή

«Εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας».


Το Ίδρυμα αναγνωρίζοντας την αξία της εθελοντικής δράσης, είναι "ανοικτό" στη συνεισφορά των ανθρώπων που θέλουν να "προσφέρουν" μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και την κοινωνική τους εμπειρία. Πιστεύουμε ότι η απόλυτη επιτυχία ενός οργανισμού είναι αποτέλεσμα ομαδικότητας.
Η εξασφάλιση της ποιότητας του ανθρωπιστικού έργου και του ιδεολογικού περιεχομένου της εθελοντικής δράσης απαιτεί πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας.
Η Στέγη περιγράφει το ρόλο του εθελοντή, τα απαραίτητα προσόντα του και το σχέδιο απασχόλησής του.
Ο εθελοντής συμπληρώνει τη σχετική αίτηση με τα προσωπικά του στοιχεία και την υποβάλλει στη γραμματεία του Ιδρύματος. Ο ορισθείς, ως αρμόδιος συντονιστής των εθελοντών, αφού εξετάσει την αίτηση, καλεί τον εθελοντή σε προσωπική συνέντευξη. Μετά τη θετική αξιολόγηση των περιπτώσεων που ενδείκνυται η συνεργασία, ο εθελοντής καλείται να ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών [ φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, συνοπτικό βιογραφικό] και την υπογραφή εντύπου συγκατάθεσης δέσμευσης του ως και συναίνεσης του για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος.
Προκειμένου η συνεισφορά του εθελοντή να είναι ουσιαστική, πρέπει να εκπαιδευτεί. Μέσα από την εκπαίδευση ενισχύεται η ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του [ικανότητα στην επικοινωνία, στην οργάνωση, στην ομαδική εργασία, στην πρωτοβουλία, στην ευελιξία] και ενθαρρύνεται η καλλιέργεια της κοινωνικής επίγνωσης/ενσυναίσθηση, η κατανόηση της οπτικής του άλλου ατόμου.
Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις συνολικής διάρκειας περίπου 40 ωρών, οι οποίες θα διεξάγονται σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
-Με ποιο τρόπο ο εθελοντής θα υλοποιήσει τη δραστηριότητα, που του έχει ανατεθεί.
-Τι δεν πρέπει να κάνει κατά την πραγματοποίηση της δραστηριότητάς του.
-Με ποιο τρόπο να χειριστεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή τι πρέπει να κάνει όταν συμβεί κάτι απροσδόκητο.
-Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας και πως αξιολογούνται οι επιδόσεις.
Κατά τη διάρκεια του εθελοντικού προγράμματος προτείνεται να διεξάγονται τακτικές συνεδρίες "εποπτείας". Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες μεταξύ των εθελοντών μπορούν να βοηθήσουν την οικοδόμηση μιας ισχυρής ομάδας.
Το Ίδρυμα θα πρέπει, για λόγους προστασίας των εθελοντών, να τους παρέχει πληροφορίες, σχετικά με το χώρο εργασίας, τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, το πρωτόκολλο της οργάνωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στη λήξη του εθελοντικού προγράμματος το Ίδρυμα μπορεί να παράσχει στον εθελοντή σχετική βεβαίωση.

 

Συμπλήρωση αίτησης εθελοντή

Συμπλήρωση εντύπου συγκατάθεσης εθελοντή