σκοπος ιδρυματος:

 

Σύμφωνα με το καταστατικό ο σκοπός λειτουργίας του Ιδρύματος, διατυπώνεται παρακάτω:

«…προς παροχήν ηθικής, πνευματικής ή και υλικής ενισχύσεως εις ανήλικα κορίτσια στερούμενα καταλλήλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή και συνθηκών δυναμένων να διαμορφώσουν ηθικήν προσωπικότητα και διατρέχοντα ηθικούς κινδύνους…».

Το Ίδρυμα έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή, την προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως κυρώθηκε με το Ν.2101/1992.

Είναι Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, με ειδική πιστοποίηση, ως φορέας παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φ.Ε.Κ 2885/31.8.2017].

Το Ίδρυμα προσφέρει σήμερα στέγη, ενδιαίτηση, ιατροφαρμακευτικήη περίθαλψη, εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και συναισηματική υποστήριξη σε ανήλικα κορίτσια [4μέχρι 18 χρονών]:

- Που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί κακοποίηση ή κακομεταχείριση, με όλες τις μορφές που περιλαμβάνει ο επίσημος ορισμός των όρων[ΠΟΥ 1999].

-Στερούνται τον ένα ή και τους δύο γονείς

-Στερούνται του κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος

-Υπάρχει αδυναμία από τη φυσική οικογένεια να ανταποκριθεί στις κοινωνικοοικονομικές υποχρεώσεις της.

Το Ίδρυμα διαθέτει ακόμη ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τις νέες ενήλικες που εγκαταλείπουν τη φροντίδα κλειστής προστασίας.

Τα παιδιά  φιλοξενούνται στο Ίδρυμα είτε με εισαγγελική εντολή, είτε με αίτημα γονέα.

Το έργο είναι πολυεπίπεδο και διακρίνεται στους εξής τομείς:

Παιδιά (ατομικές-ομαδικές συνεδρίες, δημιουργική απασχόληση, εκπαιδευτικές/ ψυχαγωγικές/ αθλητικές δραστηριότητες).

Προσωπικό (εποπτείες).

Γονείς (Συμβουλευτική).

Ανάδοχοι (Συμβουλευτική – Εποπτείες),

Κοινότητα (Εισαγγελία, Σχολεία, Περιφέρειες, κ. α).

Εθελοντές (Εκπαίδευση – Εποπτεία) και

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (συμμετοχή κορίτσια και αγόρια).